شنبه، 20 آذر 1395 - 10 ربيع الاول 1438 - 10 دسامبر 2016        ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   آییـن نامه هـا و دستـور العمـل هـا » قـوانـیـن شهـرداریـهـا
قوانین شهرداریها

قـوانیـن شهـرداریها
ردیف عنوان   ردیف عنوان
1 امور مالی: حسابداری 21 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
2 امور مالی:ممیزی و حسابداری 22 لایحه قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی
3 امور مالی: درآمدها 23 اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری
4 امور مالی: هزینه ها 24 قانون نوسازی و عمران شهری
5 امور مالی:صندوق و عملیات استقراضی شهرداری 25 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی
6 امور مالی: بودجه 26 قانون اصلاح مواد (1) (2) (7) قانون تشکیلات
7 امور مالی: اموال 27 قانون تاسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور
8  آیین نامه مالی شهرداریها: مقررات عمومی 28 آیین نامه اجرایی تشکیلات ،انتخابات داخلی
9  آیین نامه مالی شهرداریها:سایر معاملات شهرداری 29 اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات
10  آیین نامه مالی شهرداریها: مزایده 30 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
11  آیین نامه مالی شهرداریها: پیمان 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
12  آیین نامه مالی شهرداریها: مناقصه 32 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم 
13  آیین نامه مالی شهرداریها: امور معاملات 33 دستور العمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی
14 قانون نظام صنفی : مجازات 34 اساسنامه ،تشکیلات و سازمان دهیاریها
15 قانون نظام صنفی : مقررات مختلف 35 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1
16 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول 36 آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور
17 آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی 37  وظایف مرتبط با تهیه و تنظیم،تصویب و نظارت براجرای بودجه
18 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی    
19 قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز    
20 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک    

 

 
 چاپ